fbpx

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

אר. טי. סי פיתחה ומתחזקת אתר אינטרנט זה )להלן: ״האתר״( על מנת להציג למתעניינים בפעילותה מידע לגביה ובכדי לאפשר להם יצירת קשר עימה. באתר עשויים להופיע, מפעם לפעם, תכנים ומידע הנוגעים להשקעות קיימות או פוטנציאליות שנבדקו או נבדקות על ידי אר. טי. סי . אר. טי. סי מאפשרת גלישה ושימוש באתר זה בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן: הנך נדרש לקרא בעיון ולהסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן )להלן: ״תנאי השימוש״( לפני גישה ושימוש באתר ולפני רישום במאגר אר. טי. סי . 1. בעצם הגישה שלך לאתר, או השימוש בו, או הרישום במאגר אר. טי. סי , אתה מסכים, ללא כל תנאי או הסתייגות, שתנאי השימוש יחייבו אותך, ממש כאילו היית חותם עליהם בכתב ידך. אם אינך מעוניין שתנאי שימוש אלה יחייבו אותך, אזי אינך רשאי לגשת לאתר או להירשם למאגר אר. טי. סי .

כללי

2. השימוש באתר נועד לספק לציבור הרחב ולקהלי יעד מוגדרים )משקיעים, לקוחות וכו’( מידע אודות פעילותה של אר. טי. סי וכן מידע כללי אודות פרויקטים הנבחנים על ידי אר. טי. סי )להלן: ״הפרויקטים״(.

3. המידע הכלול באתר אר. טי. סי או בפרסומיה ובתכתובותיה לא נועד לכלול את כל המידע אשר משקיע פוטנציאלי סביר עשוי להיות מעוניין בקבלתו לצורך ניתוח ביצוע השקעות כלשהן. תחת זאת מידע זה נועד, אך ורק, להציג באופן כללי את אר. טי. סי , את דרך פעולתה העקרונית ואת הדרך שבה ניתן להצטרף, ללא תשלום, למאגר החברים של אר. טי. סי . בפני אלו, כולם או חלקם, תציג אר. טי. סי מעת לעת השקעות לגביהן יהיו החברים במאגר רשאים להציע כי ברצונם להצטרף להשקעה בתנאים שיסוכמו בין אר. טי. סי לאותם חברים.

4. השימוש באתר הוא למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי.

5. כמו כן, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המעתיקים, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

6. באתר עשויים להיכלל קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי אר. טי. סי אלא בידי גורמים אחרים וזאת לנוחות ולידיעת המשתמשים. אר. טי. סי לא תישא באחריות לאתרי אינטרנט אלו ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר או כאישור למידע המצוי באתר זה. לחברה אין כל שליטה על אתרים שאינם שלה, והיא אינה אחראית במפורש או במשתמע, לתוכנם, שלמותם או התאמתם לצרכי המשתמש. כן אר. טי. סי אינה אחראית על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מאתר זה. אר. טי. סי רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדית להסיר כל קישור מהאתר או להוסיף קישורים נוספים.

7. יובהר, כי ייתכן שבאתרים מסוג האמור יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכדומה. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של אר. טי. סי אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים ולהוראות כל דין.

8. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר והתכתובת עם החברים במאגר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת המידע, התכנים, הנתונים, הפטנטים, סימני המסחר, זכויות היוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר ובמאגר, הם רכושה הבלעדי של אר. טי. סי או של צדדים שלישיים.

9. אר. טי. סי מעניקה לך הרשאה לצפייה בטקסט, בגרפיקה, בעיצובים, בתמונות, בטבלאות ותכנים אחרים באתר )כולל להזמין לקול(, אך ורק לשימוש אישי ושלא למטרות מסחריות.

10. אר. טי. סי אינה מעניקה למשתמש או לחבר המאגר, לפי העניין, הטבות או זכויות אחרות בכל יצירה או נכס שלה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל יצירה או נכס שבאתר אלא אם התקבל אישור אר. טי. סי לכך מראש ובכתב.

11. המשתמש מצהיר בזאת כי כל מידע או חומר אשר יעלה המשתמש לאתר הנו חופשי מזכויות יוצרים או, אם הוא מושא לזכויות יוצרים, שניתנת בעצם העלאתו/העברתו הרשאה מלאה וחופשית לחברה לעשות בו שימוש לכל צורך שתראה לנכון, לרבות לצרכים מסחריים, וזאת מבלי שהמשתמש או גורם אחר יהיו זכאים לתמורה כלשהי.

12. אר. טי. סי לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע או בחומרים שמועלים לאתר והיא אינה ערבה לכך שהקבצים הזמינים להורדה מהאתר יהיו חופשיים מזיהום בוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.

13. ידוע למשתמש כי השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת. המשתמש יהא אחראי באופן מלא לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לו. לאור זאת, על המשתמש לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם, במחשב האישי שלו ובציוד אחר העלול להוביל לשימוש בלתי מורשה בסיסמאות.

14. אר. טי. סי רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים ו/או התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות זמנית. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אר. טי. סי בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הפרויקטים ומאגר הלקוחות

15. המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד והוא אינו מהווה הצעה לביצוע השקעה באיזה מהפרויקטים או ייעוץ מקצועי/אישי או הזמנה לקבלת הצעות כאמור או משום התחייבות למתן תשואה מינימלית או כלשהי באיזה מהפרויקטים או “הצעה לציבור”, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968.

16. המידע המובא באתר אינו מחליף ייעוץ מקצועי ואישי ואין לראות במסמכים שבאתר או במסמכים המופצים על ידי אר. טי. סי משום סקירה ממצה וכוללת של הדינים, ההסכמים והתנאים שיחולו על אר. טי. סי או על היחסים בינה לבין חברי המאגר או אלו שהציעו הצעות להשתתף בפרויקטים או בקשר לפעילות הגופים הקשורים לחברה או לגבי הפרויקטים.

17. המידע הכלול באתר ובתכתובות אר. טי. סי עם משקיעים פוטנציאליים או חברי המאגר, הינו כפי שידוע )as is( במועד המצוין בהם, ללא כל ודאות או התחייבות לדיוקו, ואר. טי. סי אינה מתחייבת לעדכן מידע זה מעת לעת. בנוסף, המידע שבאתר עשוי לא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר ויתכנו שינויים שיש בהם כדי להשפיע או לשנות את המידע המובא באתר זה.

18. אר. טי. סי אינה מביעה עמדה לגבי המידע המוצג באתר והיא לא תישא באחריות, ישירה או עקיפה, לטעויות, לאי דיוקים, לחלקיות מידע, להשמטות, לפגמים, לשיבושי הגהה, ניסוח וכיוצ”ב בגין השימוש באתר.

19. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפרסומים רשמיים או הרשום בספרי אר. טי. סי, יקבע המידע הרשום בפרסומים הרשמיים או בספרי אר. טי. סי , לפי העניין.

20. מודגש למען הסר ספק, כי חבר במאגר שיבחר להציע להשתתף בהשקעה שנבחנה על ידי אר. טי. סי והצעתו התקבלה, יצטרף כמשקיע לאותה השקעה ספציפית בלבד )ולמען הסר ספק, הוא אינו משקיע בחברה עצמה( או בהשקעות אחרות שהוצגו על ידי אר. טי. סי ולפיכך תוצאות השקעתו לא יושפעו מתוצאות אר. טי. סי או מתוצאות פרויקטים אחרים שהוצגו על ידי אר. טי. סי ואשר אליהם לא הצטרף.

21. בהתאם לכך אר. טי. סי עשויה, מפעם לפעם, להציג בפני חברים במאגר שלה, כולם או חלקם, הצעות השקעה שיזמים שונים הפנו אל אר. טי. סי ואשר אר. טי. סי מצאה לנכון להציגן בפני חברים במאגר המשקיעים של אר. טי. סי .

22. אר. טי. סי שומרת על זכותה שלא לפנות לכל החברים הכלולים במאגר לצורך הצגת השקעות אפשריות, לבטל או לשנות כל פנייה כאמור, ככל שתבוצע, להגדיל או להפחית את מספר יחידות ההשקעה או את הסכומים שמהווים יחידת השקעה, את תנאי ההתקשרות עם היזמים או את תנאי ההתקשרות עם חברי המאגר או לשנות כל תנאי אחר אשר ייכלל בתנאים ובמידע שיועבר למשקיעים, והכל לפי שיקול דעתה או המו”מ עם היזמים או המו”מ עם מי מהחברים שהציעו להשתתף בהשקעה.

23. אר. טי. סי שומרת לעצמה את שיקול דעתה המלאה לאשר או לסרב לאשר צירופו של כל גורם למאגר אר. טי. סי , לקבל או לדחות הצעת השקעה, כולה או חלקה, שהגיש חבר במאגר לגבי השקעה זו או אחרת שהוצגה בפני חברי המאגר, וזאת מבלי שאר. טי. סי תחויב במתן הנמקה להחלטתה.

24. אר. טי. סי תקבע את התנאים לפיהם יוכלו המשקיעים הקיימים במאגר אר. טי. סי להציע לבצע השקעות באותן השקעות שייבחנו על ידי אר. טי. סי , ובכלל זה רשאית אר. טי. סי לקבוע סכומים מינימליים ומרביים לכל השקעה, לקבוע את כמות המשתתפים בכל השקעה, לקבוע את שווי יחידות ההשתתפות השונות אותן יוכלו המשקיעים להציע לרכוש, תנאי ההשקעה וכיוצא באלה, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

25. כל מידע כאמור יימסר למשקיעים שבמאגר אר. טי. סי בהתייחס לכל השקעה שתוצג, או באופן כללי, לפי החלטת אר. טי. סי . אר. טי. סי רשאית לקבוע לגבי כל השקעה יחידות השקעה בסיסיות וכן לקבוע סוגי יחידות השקעה שונות ותנאים שונים לגבי כל השקעה והשקעה, כאשר יחידת ההשקעה לגבי כל השקעה תפורט על ידי אר. טי. סי במידע שיוצג לגבי כל השקעה.

26. על כל חבר מאגר לבצע את כל הבדיקות שהוא חפץ לבצע טרם הגשת הצעת השקעה לחברה. בביצוע ההשקעה, מאשר כל משקיע שקיבל את כל המידע שביקש לקבל וכי ההשקעה מבוצעת על פי שיקול דעתו הבלעדי, לאחר בחינה ושקילה ותוך הבאה בחשבון של ההיבטים המיוחדים והספציפיים של אותו משקיע, ומבלי שהיה כל שידול או ייעוץ מאת אר. טי. סי או מי מטעמה באשר לביצוע ההשקעה. בכלל זאת, על חבר המאגר החובה לבצע בדיקה של הסיכונים הכרוכים בהחלטת השקעה, וזאת תוך התייחסות להיבטים המיוחדים לאותו משקיע, כמפורט להלן. בלי לגרוע מהאמור, אר. טי. סי עשויה להפנות את המשקיעים לגורמי סיכון שהיא סבורה, לפי שיקול דעתה, כי נכון יהיה לשקול בכל מקרה לגבי הצעת השקעה פוטנציאלית. מובן ומובהר כי לא יהיה בכך כדי לגרוע מחובת המשקיע לבחון בעצמו ולשקול כל גורם סיכון נוסף או אחר הקיים או שיכול להיות קיים בביצוע ההשקעה, ובכלל זה גורמי סיכון הקשורים בהיבטים הספציפיים של המשקיע עצמו לרבות, אך לא רק, יכולת המשקיע לספוג הפסדים והיעדר נזילות של הכספים המושקעים לתקופות הרלוונטיות.

27. הזכויות שיוקנו לכל משקיע בקשר לכל השקעה יפורטו בהסכם בין השותפים המוגבלים בשותפות באמצעותה תבוצע ההשקעה לבין השותף הכללי; או בהסכם הלוואה בין המשקיע לבין השותפות )והכל בהנחה שההשקעה תבוצע במתכונת של שותפות, ובהתאמה הנדרשת בכל מבנה התאגדות אחר

28. אין לראות בכל מסמך שיימסר על ידי אר. טי. סי בקשר עם הצגת אפשרות השקעה, משום ייעוץ משפטי, ייעוץ מס, ייעוץ השקעות או כל ייעוץ אחר. לפני מתן הצעה מטעמם להצטרף להשקעה או לפני ביצוע החלטת השקעה, על חברי המאגר ויועציהם השונים לבחון כל השקעה ביסודיות. על כל חבר מאגר לבחון בעצמו או להתייעץ עם יועציו באשר לנושאים משפטיים, פיננסיים ומיסויים וכן על מכלול הנושאים האחרים הקשורים לרכישה, החזקה והעברה של חלק המשקיע בהשקעה. חבר המאגר נדרש לבחון ביסודיות, ביחס לארץ אזרחותו, מקום מושבו ומקום עסקיו, את המצב המשפטי הרלוונטי לרכישה, החזקה וסחירות ההשקעה, ובכלל זאת עליו לבחון האם הינו עומד בדרישות המשפטיות הרלבנטיות להשקעה, מהן השלכות המס האפשריות לגביו, מהן המגבלות החלות על פעולות אלו וכן האם נדרשת הסכמה ממשלתית או כל הסכמה אחרת לביצוע הפעולות שהוא מבקש לבצע.

29. אין במידע האמור במסמך זה, או בכל מסמך אחר שאר. טי. סי תשלח בקשר עם אפשרות השקעה פוטנציאלית, כדי להוות מצג או התחייבות, במפורש או במשתמע, של אר. טי. סי או מי מטעמה, נושאי משרה, סוכנים, עובדים או נציגים של אר. טי. סי ביחס לביצוע בדיקות על ידי אר. טי. סי לגבי ההשקעה שהוצגה, שלמותו של המידע שנמסר ודיוקו, לכדאיות ההשקעה או לגבי רווחיותה.

30. אר. טי. סי מבהירה כי כל מסמך שיוצג או יימסר לחבר במאגר בקשר עם השקעה פוטנציאלית, עשוי לכלול מידע, חוות-דעת וכלים לניתוח מידע, שהתקבלו מגורמים שלישיים. אר. טי. סי אינה יכולה להתחייב כי אכן ניתן יהיה להסתמך על המידע, חוות הדעת וכלי הניתוח האמורים, על דיוקם או אמיתותם ואין להתייחס אליהם כמוסמכים ומדויקים. בהצגת או מסירת אותם מסמכים על ידי אר. טי. סי אין משום מצג או התחייבות של אר. טי. סי , במפורש או במשתמע, ביחס לנכונות, דיוק או אמינות המידע הכלול באותם מסמכים.

31. כל מסמך, נתון או מידע )להלן כל אלו: ״מידע״( שיוצג או יימסר בקשר עם השקעה ספציפית הנבחנת על ידי אר. טי. סי הוא סודי ואין לעשות בו כל שימוש, אלא לצורך בחינת אפשרות לפנות אל אר. טי. סי ולהגיש לה הצעה מטעם חבר המאגר בדבר הצטרפותו לביצוע ההשקעה.

32. בבקשתו להצטרף למאגר המשקיעים מסכים ומתחייב כל מי שמצטרף למאגר המשקיעים כי: )1( לא יגלה את המידע, כולו או חלקו, אלא לעובדים, יועצים וסוכנים של החבר במאגר ואך ורק לצורך בחינת ההשקעה או מימושה )ובכל מקרה כזה, גורמים אלו יהיו מחויבים לשמור את המידע בסודיות והמידע יימסר להם בכפוף למתן התחייבות כזו מטעמם/וחבר המאגר יהיה אחראי לעמידה בהתחייבויות הכלולות במסמך זה בנוגע למידע על ידי גורמים אלו(; )2( מקבל המידע וכל גורם שהמקבל העביר אליו את המידע לא יעתיק או ישכפל כל מסמך שיוצג או יתקבל, כולו או חלקו; )3( במקרה שבו יחליט חבר המאגר שלא לפנות אל אר. טי. סי ולבקש להצטרף אל ההשקעה שהוצגה, יחזיר חבר המאגר באופן מידי את המסמכים והמידע שנמסרו לו מאר. טי. סי או בשם אר. טי. סי בקשר לאותה השקעה, וישמיד, מוקדם ככל האפשר, את כל ההעתקים של כל ניתוח, קומפילציה, מחקר או כל מסמך שהוכן על-ידו או על-ידי עובדיו או נציגיו או מי מטעמו בקשר להשקעה, הכולל, משקף או נגזר מהמידע שהוצג או נמסר לו כאמור.

33. חלק מהמידע שיוצג או יימסר למשתמשים באתר או לחבר במאגר יכול ושימש כבסיס להנחות ותחזיות שונות צופות פני עתיד הנוגעות להשקעה המוצגת או לעסקי אר. טי. סי . התקיימותן של הנחות ותחזיות כאמור אינה בשליטת אר. טי. סי ולמשתמשים באתר או לחבר המאגר לא תהיה כל טענה ככל שתחזיות או הנחות אלו לא יתממשו.

34. אר. טי. סי מבהירה כי אלא אם ייכתב במפורש אחרת, לא יבוצעו ביקורות חשבונאית או בדיקות אחרות בלתי תלויות להנחות ולתחזיות כאמור. המשתמשים באתר וחברי המאגר נדרשים שלא להסתמך על ההנחות והתחזיות כמנבאות את הביצועים הפוטנציאליים של השקעה או אר. טי. סי .

35. יודגש עוד כי במקרה שבו אחד או יותר מגורמי הסיכון או גורמי אי-הוודאות יתגשם או אם אחת מהנחות הבסיס תתברר כבלתי נכונה או אם יקרו דברים אחרים שלא נחזו לכתחילה כגורמי סיכון, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי ביחס לאלו שנכללו בתחזיות או ההנחות המוקדמות. אר. טי. סי אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות או ההנחות בהתאם למידע חדש או אירועים עתידיים, כאלה או אחרים, או לספק למשקיעים נגישות לכל מידע נוסף כאמור או לעדכן את המשקיעים לגבי קיומם או התרחשותם של גורמי הסיכון לאחר ביצוע ההשקעה.

36. בנוסף, אר. טי. סי אינה יכולה להעריך את השפעת גורמי הסיכון השונים על השקעה שבה יבחר חבר מאגר להשקיע. על חברי המאגר בלבד לבחון בעת מתן החלטתם לתת הצעת הצטרפות לגבי כל השקעה, ככל שתבוצע, את ההשפעה האפשרית של גורמי הסיכון וזאת בהתחשב בכך שהתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המצופות או אלו שיוצגו על ידי אר. טי. סי בהתבסס על הנתונים שמסר היזם המבקש את ההשקעה, הערכותיה ותחזיותיה הבלתי מחייבות.

37. יתרה מכך, על כל משקיע להביא בחשבון כי סיכונים חדשים עשויים להתעורר מזמן לזמן, ואין באפשרות אר. טי. סי לחזות אילו סיכונים יתעוררו, באיזה עיתוי יתעוררו ומה תהיה השפעתם על ההשקעות השונות.

38. יודגש עוד כי אף אם יצוינו במסגרת הצגת השקעות שונות נתונים לגבי שיעורי הרווחיות האפשריים של ההשקעות, אין באמור משום התחייבות של אר. טי. סי שלמשקיעים אכן יצמחו רווחים בשיעור שיצוין או בכלל, ואר. טי. סי אינה אחראית או ערבה בשום צורה שהיא להחזר ההשקעות למשקיעים או לרווחים שיהיו למשקיעים כתוצאה מהשקעתם בהשקעות השונות.

39. סכומי ההשקעה ונתוני התשואה המוצגים על-ידי אר. טי. סי הינם הערכות בלבד, המבוססות על תחזיות והערכות שנמסרו לחברה על-ידי צדדים שלישיים ועשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, מסיבות שאינן בשליטת אר. טי. סי או המשקיעים שיתקשרו עמה. על המשתמשים באתר והחברים במאגר המשקיעים להביא בחשבון שבהחלט ייתכן שבחלק מההשקעות יגרמו הפסדים למי שיבחר להציע להצטרף לאותה השקעה והצעתו תתקבל באופן שבפועל הוא ישתתף באותה השקעה.

40. על המשתמש באתר והחבר במאגר המשקיעים להביא בחשבון שבחלק מההשקעות המוצגות, ובפרט כאלו בהן יקבל היזם מימון בנקאי, רמת הבטוחות להגנת השקעותיהם של חברי המאגר )ככל שישנן(, אינה מספקת הגנה מיטבית או מלאה, כאשר שיעור הרווחיות החזוי מגלם בין השאר את הסיכון הנובע מרמת הבטוחות כאמור.

41. השימוש של המשתמש באתר והחלטתו להציע הצעה להשקעה בפרויקטים הינם על אחריותו בלבד. בשום מקרה אר. טי. סי או צד אחר המעורב ביצירת האתר, הפקתו או הספקתו לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה של המשתמש לאתר, שימוש באתר, אפשרות לשימוש חלקי או מידע חלקי או שגוי באתר או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים או בתשתיות או במידע של המשתמש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אר. טי. סי לא תפצה את המשתמש ו/או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות או כל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי או פיצוי עונשי כלשהו שנגרמו מהשימוש באתר זה או מהפרסומים המופיעים בו.

42. חברי המאגר נדרשים לבחון ביסודיות את הסכמי ההשקעה קודם למתן הצעתם להצטרף להשקעה כלשהי וקודם לחתימתם על מסמכי ההשקעה. אם מי מהתנאים האמורים בהסכמי ההשקעה סותר את המידע האמור במסמך זה, בחוברת המצורפת או בכל מסמך שיוצג או יימסר בקשר עם השקעה פוטנציאלית שתבחן, יחולו התנאים האמורים בהסכמי ההשקעה, וזאת מבלי לגרוע מתחולת הוראות מסמך זה שאינן סותרות את האמור במסמכי ההשקעה כאמור.

43. אר. טי. סי שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, לשנות או לתקן את התנאים האמורים במסמכים המופיעים באתר אר. טי. סי או שיופצו על ידה למשקיעים, או בכל מסמך עתידי שישלח בקשר עם בחינת השקעה פוטנציאלית.

44. החברות במאגר אינה מוצעת מקום בו חברות כאמור תהיה אסורה על פי דין. בנסיבות בהן חבר מאגר עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי שימוש אלו, או לפי הוראות החוק או אשר לפי שיקול דעתה של אר. טי. סי הינו שימוש פוגעני או בלתי ראוי או שימוש העלול לגרום להפרעה לפעילות אר. טי. סי או למשתמשים אחרים, או שקיים חשד סביר כי המשתמש פועל כאמור, רשאית אר. טי. סי למנוע מהמשתמש את השימוש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וכן למחוק את המשתמש מהמאגר או להפסיק את משלוח התכתובות אליו, וכל זאת על פי שיקול דעתה, מבלי צורך לנמק החלטתה או להודיע למשתמש על כך מראש.

היבטי ניירות ערך

45. הצעת ההשקעה בפרויקטים למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968 )״חוק ניירות ערך״( וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ”ד-1994 )״חוק השקעות משותפות״( בהתאם להם הצעה ומכירה למספר המשקיעים הקבוע בתקנות אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו.

46. לאור האמור, ההשקעה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות ומכלל כך ההשקעה וכל חומר פרסומי אודותיה לא הובאו לאישור על ידי רשות ניירות ערך בישראל.

47. אר. טי. סי ויועציה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה- 1995 והמידע לגבי אפשרות ההשקעה אינו מהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.

48. כאמור לעיל, בקבלת החלטת השקעה, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסוייות וכספיות של ביצוע ההשקעה.

49. פרטי ההשקעה המלאים ייחשפו אך ורק במסגרת הליך של משא ומתן פרטני אליו יחשפו רק מספר מוגבל של משקיעים, כמפורט בסעיף 15א)א()1( לחוק ניירות ערך ובתקנותיו, לכלל המידע ביחס להשקעת הנדל”ן ולתנאי ההצטרפות לשותפות המשקיעה בנכס ורק מספר משקיעים כאמור יוכלו לקחת חלק בהשקעה אשר תנאיה הסופיים יקבעו, כאמור לעיל, במשא ומתן פרטני.

מדיניות פרטיות

50. אר. טי. סי מכבדת את הפרטיות של משתמשיה ושל חברי המאגר ויצרה מדיניות פרטיות אשר מסבירה את הזכויות והחובות של המשתמשים ושל חברי המאגר בנוגע למידע אישי שהם מגלים לאתר ולחברה.

51. במסגרת הרישום במאגר אר. טי. סי , תתבקש לספק פרטים אישיים לרבות שם, כתובת ודואר אלקטרוני. משתמש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהלת אר. טי. סי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א–1981, וכן מאשר לחברה לשלוח אליו חומר מקצועי, עדכונים והודעות שונות. מובהר כי המשתמש יהיה רשאי, בכל עת, לבקש את מחיקת פרטיו ממאגר המידע של אר. טי. סי או לסרב לקבל עוד חומר כאמור לעיל, וכן יהיה זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר המידע ולבקש תיקון המידע ו/או מחיקתו, כל זאת על ידי פנייה לאר. טי. סי בדוא”ל: [email protected].

52. המשתמש באתר והנכלל במאגר המידע נותן בזאת הסכמתו לכך שאר. טי. סי תהיה רשאית לכלול במאגר אר. טי. סי מידע נוסף המשויך למשתמש הקשור למהות, אופי והיקף העסקאות שבהן השקיע, כמו גם מידע המוחלף בינו לבין אחרים בפורטל הרשת החברתית.

53. הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת והתכתובות עם אר. טי. סי מבוצעות באמצעים אלקטרוניים, המשתמש מצהיר כי הובא לידיעתו כי אין באפשרותה של אר. טי. סי להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים או חשיפת המידע שנאגר ברשותה, ולפיכך, לא תהא למשתמש כל טענה או תביעה או דרישה כלפי אר. טי. סי בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש בעקבות חשיפת המידע האמור.

54. אר. טי. סי שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שהתקבל או נאסף על המשתמש לצורך שימוש בשירותים השונים באתר או לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים באתר או לצורכי משלוח דיוור ישיר ואחר למשתמש, בין בעצמה ובין על ידי צדדים שלישיים )שיקבלו את המידע מאר. טי. סי (. כמו-כן, אר. טי. סי תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים אלו, בין בעצמה ובין ע”י מי מטעמה, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים, ואולם שימוש כזה יתבסס על מידע אגרגטיבי ללא התייחסות פרטנית למידע מזהה אישית הקשור למשתמש מסוים.

55. מובהר ומוסכם על המשתמש כי אר. טי. סי תהיה רשאית למסור את פרטיו של המשתמש באתר או הרשום במאגר אר. טי. סי לצדדים שלישיים לכל צורך שהוא והשימוש שיעשה על ידי צדדים שלישיים אלו לא יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של אר. טי. סי . אם ברצונך לא לשתף את פרטיך עם צדדים שלישיים לצרכיי שיווק ישיר הנך נדרש: להודיע לחברה כי אינך מעוניין לשתף מידע זה עם צדדים שלישיים לצרכיי שיווק ישיר, וזאת באמצעות שליחת בקשה בכתב )״בקשת ביטול״( לאר. טי. סי בדוא”ל:-info@rtc israel.com והסרת שמך מרשימת התפוצה תטופל על ידי אר. טי. סי תוך זמן סביר. מובהר בזאת כי הבקשה הינה לצורך הסרה מרשימת תפוצה לצדדים שלישיים לצרכי שיווק ישיר ולא לצורך הסרה מרשימת התפוצה של אר. טי. סי ושירותיה.

56. בקשת ביטול תחייב אך ורק ביחס לפרטים שלא הועברו על ידנו לצדדים שלישיים טרם הטיפול בבקשת הביטול.

57. בנוסף, אר. טי. סי תהיה רשאית להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים: במידה ואר. טי. סי תמכור או תעביר את פעילות האתר לתאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר לתאגיד אחר, יהיה ניתן להעביר לאותו תאגיד פרטי משתמש ומידע שנאגר אודותיו באתר; אם נעשה שימוש באתר על ידי משתמש לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם התקבל בידי אר. טי. סי צו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי; בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, במידה ויתנהלו, בין המשתמש לבין אר. טי. סי ; לצדדים שלישיים )לרבות קבלני משנה( המעניקים שירותים למשתמשים מטעם אר. טי. סי ובלבד שאר. טי. סי תישאר אחראית לשימושים שעושים אותם צדדים שלישיים במידע כאמור.

58. עוגיות )Cookies( הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הנך משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי והנך רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לך שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד. עם זאת, אר. טי. סי רשאית לחסום שימוש באתר וגישה לתכניו במקרה בו יבחר משתמש לשנות את הגדרות הדפדפן ולסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה.

59. שונות אר. טי. סי שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת, בו הפר המשתמש את תנאי  השימוש או כל דין או הוראה אחרת או באם תחליט אר. טי. סי כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. בכפוף לדין החל, במקרים אלו לא תהיה אר. טי. סי אחראית לכל הפסד או הוצאה או נזק לרבות עוגמת נפש שייגרמו למשתמש.

60. על המידע המצוי באתר זה, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתקנון זה או הנובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו באופן בלעדי.

61. האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

השג את התשואה המקסימלית על השקעותיך בעזרת העזרה והליווי המקצועי שלנו.
  • Français
הירשם לרשימת התפוצה שלנו
×

שלום

לחץ על אחד הנציגים שלנו או שלח לנו מייל לכתובת [email protected]

×